Фармацевтичен Факултет, МУ-София/Faculty of Pharmacy, MU-Sofia

Стоп- тестове/Stop-tests

2011/2012 academic year

 

Катедра Фармацевтична химия/ Department Pharmaceutical chemistry

Фармацевтична химия

Pharmaceutical chemistry

Фармацевтичен анализ

Pharmaceutical analysis

 

Катедра Химия/ Department Chemistry

Аналитична химия

Органична химия (архив със 100 теста в zip формат)

Organic chemistry (zipped archive folder with 10 tests)

 

  Катедра Технология на лекарствените средства с Биофармация/ Department  Pharmaceutical technology and Biopharmacy

Пълният комплект тестове са на разположение на хартиен носител в катедрата, стая № 427 (помощник-фармацевти). Студентите, желаещи да получат тестовете и по електронен път, могат да оставят валиден електронен адрес, на който да им бъдат изпратени.

The complete set of the tests is available as paper version at the Department, Room 427 (pharmacy asistants). The students  which want to receive also the electronic copy of the tests must provide a valid e-mail address in order to receive it.

 
 
 
Последно обновяване/Last updated : 02.04.2012 г.