Титуляр на курса

Доц. Д-р Екатерина Кожухарова

ФАРМАЦЕВТИЧНАТА БОТАНИКА се преподава под формата на лекции и практически занятия - ІV и V семестър. Общият хорариум е съответно 60 часа лекции и 60 часа упражнения:

ІV семестър – 15 седмици (30 часа лекции, 30 часа упражнения)

V семестър - 15 седмици (30 часа лекции, 30 часа упражнения)

Форма на контрол: Изпит

В курса се акцентира на растителна цитология, анатомия, морфология и систематика. Хистологичните и анатомични особености на растенията са основа за микроскопски анализ на дрогите. Систематиката е свързана с разпознаване на лечебните растения по набор от белези (главно морфологични) въз основа, на които те са групирани в семейства. Освен конкретните изучени лечебни растения, от които се пригодвят съответните дроги, студентите получават основа, върху която в бъдеще могат да се ориентират за всяко ново непознато за тях потенциално лечебно растение. Съществен момент от курса по фармацевтичната ботаника са практическите занятия в естествените хабитати на лечебните растения в рамките на лятната учебна практика, в продължение на 6 дни през лятото между ІV и V семестър. Изработва се учебен хербарий, върху който се проверяват знанията на студента по време на изпита.

 

   

 

Научните изследвания в областта на ботаниката в катедрата са насочени към репродуктивната биология на растенията (опрашване, репродуктивни системи на растенията, кълняемост на семената, онтогенетично развитие на редки лечебни растения ex situ, етноботаника, аутекологични характеристики на редки растителни видове, мелисопалинология и др.