Катедра
"Химия"

Проф. И. Дойчинова, дхн

 

Ръководител катедра :
Проф. Ирини Дойчинова, дхн
Tel.: (+359-2)9236-506
E-mail:
idoytchinova@pharmfac.mu-sofia.bg

Кратка историческа справка :

Катедра „Химия” е основана като самостоятелна катедра към Фармацевтичен факултет на Медицински университет София през 1959 година. Дотогава всички курсове по неорганична химия, аналитична химия и физикохимия са водени от преподаватели по съответните дисциплини от Факултета по природни науки и математика към Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 2010 година към катедрата се присъединява и секцията по органична химия.

От основаването и до наши дни  ръководител катедра са били:  проф. д-р Димитър Трендафилов, проф. д-р Омуртаг Будевски, проф. д-р Димитрия Михайлова, проф. д-р Дарвин Иванов.

 

Нови публикации

 

 

Колектив:

Хабилитирани преподаватели:

Проф. д-р Ирена Костова, дхн
Проф. д-р Адриана Бакалова
Доц. д-р Боряна Николова-Младенова

Нехабилитирани преподаватели:

Гл. ас. д-р Антонина Николова

Помощен персонал – 2

Задължителна дисциплина:

 • Обща и Неорганична Химия - I и II семестър
  (Лекции 45 часа, практически упражнения 75часа).

Лаборатории:

 • Химична лаборатория 2бр.
 • Научна лаборатория 1бр.

Основни направления на изследователската работа:

 • Синтез и физикохимично охарактеризиране на метал-органични комплексни съединения с биологична активност.

 

 

   

Колектив:
Хабилитирани преподаватели:

Доц. д-р Ваня Масларска
Доц. д-р Юлиан Войников

 Нехабилитирани преподаватели:

Гл.ас. д-р Станислав Божанов

Ас. Миглена Смерикарова

Ас. Лозан Тодоров

Помощен персонал: 3.

Задължителнa дисциплинa:

 • Аналитична химия - III-IV семестър
  (лекции - 60 часа, практически упражнения - 120 часа).

Дисциплина включена при допълнителна специализация и следдипломно обучение  по Клинична фармация:

 • Анализ на лекарства и метаболити в биологични среди  (съвместно преподаване с Катедра "Фармацевтична химия") - модул от Клинична фармация – VI семестър

           (лекции - 20 часа, практически упражнения - 32 часа).

 Лаборатории: 2бр.

Основни направления на изследователска работа:

 • Анализ, контрол и стандартизация на лекарствени субстанции и лекарствени форми;

Апаратура:
Течни хроматографи SHIMADZU, Спектрофотометри UV-VIS HEWLETT-PACKARD, SHIMADZU; дензитометър CAMAG; потенциометри – ORION, METROHM; рН-метри METROHM;

 

 

 

   
   

История:

 • 1942 г. Органична Химия се чете от Акад. Димитър Иванов от Софийски Университе (реакция на Иванов);
 • 1954 г. Създадена е Секция Органична Химия в рамките на Катедра по Фармацевтична и Органична Химия.
 • 1982 г. Проф. Дамян Данчев създава самостоятелна катедра по Органична Химия.
 • 1986 г. Секция Органична Химия е включена в рамките на Катедра по Фармацевтична Химия (ръководител проф. Йордан Гагаузов); образувана е научно-внедрителска секция (ръководител проф. Рахамин Шекерджийски);
 • 1990 г. Възстановена е самостоятелността като Катедра по Органична Химия (ръководител проф. Иво Иванов).
 • 2010 Катедрата е разделена между Катедрите по Фармацевтична Химия и Химия. Създадена е секция "Органична Химия"

Колектив:
Хабилитирани преподаватели:

Доц. д-р Росен Буюклиев
Доц. д-р Георги Ставраков
Доц. д-р Виолина Стоянова
Доц. д-р Емилия Чернева

 Нехабилитирани преподаватели:

 Гл. ас. д-р  Ирина Лазарова

Помощен персонал: 2

Задължителнa дисциплинa:

 • Органична химия - III-IV семестър
  (лекции - 60 часа, практически упражнения - 120 часа).

 Лаборатории: 2бр.

Основни направления на изследователска работа:

 • Синтез на хетероциклени съединения и техни производни с потенциална биологична активност.
 • Асимитричен органичен синтез
 • Разработване на нови антитуберколозни агенти

Конспект по органична химия- 2016/17

Organic chemistry-Synopsis 2016/17

 

 

   

Колектив:
Хабилитирани преподаватели:

 Проф. Ирини Дойчинова, дхн
Доц. д-р Цветанка Живкова
Доц. д-р Иван Димитров

 Нехабилитирани преподаватели:

Гл.ас. д-р Ива Вълкова

Гл.ас. д-р Марияна Атанасова

Помощен персонал: 2

Задължителни дисциплини:

 • Физикохимия - IV-V семестър
  (лекции - 45 часа, практически упражнения - 45 часа).
 • Фармакокинетика - IX семестър
  (лекции - 14 часа, практически упражнения - 42 часа).

Факултативна дисциплина:

 • Лекарствен дизайн - IX семестър
  (лекции - 30 часа, практически упражнения - 30 часа).

Дисциплина включена при допълнителна специализация и следдипломно обучение  по Клинична фармация:

 • Фармакокинетика и биофармация  (съвместно преподаване с Катедра "Технология на лекарствата с биофармация ") - модул V от Клинична фармация
           (лекции - 12 часа, практически упражнения - 20 часа).


 Лаборатории: 2бр.

Основно направление на изследователската работа - Лекарствен дизайн :

 • Количествена връзка между химична структура и биологична активност (QSAR);
 • Имуноинформатика
 • Молекулен докинг
 • Молекулна динамика

 

   
Top of page

Last modified: 21.04.2021 г.