докторантури

 

 

 Докторски програми- анотации

 

1. Фармакоикономика и фармацевтична регулация

2. Фармацевтична ботаника

3. Фармакология (вкл. химиотерапия и фармакокинетика)

4.Технология на лекарствените форми и биофармация

5. Фармакогнозия и фитохимия

6. Фармацевтична химия

7. Теоретична (вкл. изчислителна) химия

8. Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества

9. Токсикология

 

 

 

 

Последно обновяване: 18.10.2017 г.