Катедра "Организация и икономика на фармацията"

Кратка историческа справка | Колектив| Курсове | Научни направления | Информация за студенти 

                                                                    

 

 

Ръководител на катедрата:
Проф. Генка Петрова, дфн
Tel: (02) 923.654.5
E-mail: guenka_petrova@hotmail.com

           gpetrova@pharmfac.net

Кратка историческа справка
Катедрата по Организация и икономика на фармацията е основана през 1947г. с въвеждането на лекционния курс по "История на фармацията и Организация на Държавната аптечна мрежа". Лекционният материал е воден от проф. Анна Боева.  От 1957г. до 1972г. лекциите по организация, планиране и икономика на Държавната аптечна мрежа (без История на фармацията) се водят от доц. Васил Новачков. През 1972г. става независима катедра на Фармацевтичния факултет.

Ръководители на Катедрата от нейното основаване последователно са били доц. Михаил Милев, проф. Друми Байнов, проф. Златка Димитрова и доц. Мона Стефанова.

 

 

Катедрата по Организация и икономика на фармацията има преподавания по следните дисциплини: История на фармацията, Социална фармация и фармацевтично законодателство,  Фармакоикономика, Фармацевтични грижи, Фармакоепидемиология, Организация, икономика и управление на фармацевтичното производство,  Медицински изделия,  Висша математика, Приложна математика и математическо моделиране, Компютърна статистика. Явява се новатор в преподаването и научната дейност в следните сфери:

 • фармацевтично и лекарствено законодателство
 • аптечна дейност
 • лекарствена информация
 • фармакоикономика
 • консултация на пациенти
 • лекарствена употреба, лекарство-свързани проблеми
 • фармацевтични грижи
 • фармакоепидемиология
 • история на фармацията
 • медицински изделия
 • фармацевтичен бизнес
 • фармацевтичен маркетинг и мениджмънт

 

Катедрата провежда обучение за придобиване на научната степен "магистър по фармация" (5 години), образователната и научна степен "доктор", както и в обучението за придобиване на специалност в направленията "Организация и икономика на дистрибуторска и аптечна дейност", "Организация и икономика на фармацевтичното производство" и  "Клинична фармация".

 

 

Колектив:

    Телефони
 

Проф. Генка Петрова, дфн

(02) 9236 545
  Проф. Валентина Петкова, дфн  (02) 9236 593
 

Проф. Илко Гетов, дф

(02) 9236 587
  Проф. Александра Савова, дф (02) 9236 533
  Проф. Маноела Манова, дф (02) 9236 533
  Проф. Константин Митов,дф (02) 9236 508
  Доц. Миглена Донева, дм (02) 9236 584
  Доц. Мария Димитрова,дф (02) 9236 568
  Доц.  Мария Камушева,дф (02) 9236 584
  Гл. асистент Зорница Миткова,дф (02) 9236 568
  Гл. асистент Константин Ташков, дф (02) 9236 589
 

Маг.фарм Светла Радонова

(02) 9236 574

 
        Настоящи и бивши членове на катедрата с колеги

 

Катедрата по Организация и икономика на фармацията се включва активно в процеса на изграждане на Националната лекарствена политика в тясно сътрудничество с Изпълнителна агенция по лекарства и Министерство на здравеопазването. Поддържа близки научни и академични отношения със сходни катедри от различни страни в това число: Германия, Дания, Полша, Франция, Холандия, Чехия, Швейцария, Турция и др.

 

Последна промяна: 04.03.2020

Начало на страницата