Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

Държавни изпити 2021-Редовна сесия

 

Faculty of Pharmacy- Medical University of Sofia

State exams 2021- Regular session

 

Уважаеми студенти,

Публикуваме за предварително запознаване, възможните Модули за явяване на Държавни изпити.

Всеки студент ще може да се регистрира за избрания от него модул, като за всеки модул е допустимо записване на до 20 студенти

 

Редовната сесия започва на 11.10.2021 и завършва на 12.11.2021 г.

 

електронното записване за държавни изпити започва на 2.10.2021г. в 12:00 ч. 

 

Електронното записване приключва на 4.10.2021 (понеделник) в 10:00 ч.

 

Списъците с регистрираните за ДИ (съответен модул) студенти (само по фак. №) ще бъдат публикувани в сряда, 6.10.2021, до 17 ч.

 

Моля въвеждайте само фак. № (Не въвеждайте име, Фамилия или други лични данни ! )

 

Моля, не се регистрирайте по два пъти или повече за определен модул, защото така заемате местата за записване на други студенти.

 

Подобни прояви, както и опити за заличаване на регистрация на други, регистрирали се вече  студенти, при изчерпване на свободните места, за съответния модул ще бъдат щателно проследявани и съответните извършители ще бъдат санкционирани административно  и порицавани публично !

 

 

С оглед ограничаване на лошите практики при записване за ДИ, Ви препоръчваме, настоятелно, да се  регистрирате/си създадете предварително, безплатен профил на сайта

 

https://doodle.com/

 

за да предотвратите потенциалната възможност някой да заличи/изтрие направена от Вас регистрация за избрания от ВАС модул за ДИ

 

Dear Students,
 

We are publishing The possible Modules for passing State exams  for A preliminary acquaintance .


Each student will be able to register for the module of hER/hIS choice, with no more than 15 students allowed for the  module.
 

The regular session starts on 11/10/2021 and ends on 12/11/2021

 

the electronic registration for state exams starts on 2.10.2021. at noontime 

 

The electronic registration will be closed on October 4-th (monday), 10:00 AM

 

The list of the registered student for state exams (MODULE) will be published on website on wednesday 6-th of October, before 5 PM

 

 

Please add your fac. No only !

No given Name, surname, or other personal data

 

PLease do not register  twice or more for a particular module because you will occupy the vacancies for registration of  the other students.
 

Such practice, as well as attempts to delete the registration of other already registered students when the vacancies for the respective module are exhausted, will be closely monitored and the respective perpetrators will be sanctioned administratively and publicly denounced!

 

In order  to (try to) avoid bad enrollment practices for state exams, We strongly recommend you to sign up/create a free account on the site: https://doodle.com

to (try to) prevent the potential for someone to delete/remove a registration you made for a specific Module for State exam

 

Легенда:

ФХ и ФА- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

ФФТ- Фармакология и токсикология; Фармакогнозия

СФ- Социална фармация и фармацевтично законодателство

ТЕХ- Технология на лекарствените средства с биофармация

Legend:

PC and PA- Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical analysis

PPT- Pharmacology and toxicology; Pharmacognosy

SP - Social pharmacy and pharmaceutical legislation

T- Pharmaceutical technology and biopharmacy

 

 

 

Изпитна програма за студенти изучаващи фармация на български език

Залата за провеждане на Изпит е посочена, в Съобщение  на входа на ФФ

Examination program for students studying pharmacy in English

The HALL for CONDUCTING exam IS NOTIFIED AT THE ENTRANCE OF FACULTY OF PHARMACY

 

Модул 1

Модул 2

Module 1

Module 2

 

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h  
           

 

 

 

11.10.2021

(Понеделник)

СФ

 

12.10.2021

(Вторник)

ФХ и ФА 

 

12.10.2021

(Tuesday)

PPT

 

 

   

14.10.2021

(Thursday)

T

 

 
 

19.10.2021

(Вторник)

ФХ и ФА

 

20.10.2021

(Сряда)

ФФТ

 

 

19.10.2021

(Tuesday)

T

 

 

20.10.2021

(Wednesday)

SP

 

   

26.10.2021

(Вторник)

ТЕХ

 

 

 

28.10.2021

(Четвъртък)

СФ

 

27.10.2021

(Wednesday)

SP

 

 

 

 

28.10.2021

(Thursday)

PPT

 

 

 

 

5.11.2021

(Петък)

ФФТ

 

 

9.11.2021

(Вторник)

ТЕХ

 

 

5.11.2020

(Friday)

PC and PA

 

 

 

8.11.2020

(Monday)

PC and PA

 

 

Модул 3

 

Модул 4

 

     

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

         
 

13.10.2021

(Сряда)

ТЕХ

 

14.10.2021

(Четвъртък)

ФФТ 

           
 

21.10.2021

(Четвъртък)

СФ

 

22.10.2021

(Петък)

ТЕХ  

           

29.10.2021

(Петък)

ФФТ

 

 

2.11.2021

(Вторник)

ФХ и ФА 

     

 

 

 

 

09.11.2021

(Вторник)

ФХ и ФА

 

 

10.11.2021

(Сряда)

СФ

 

 

 

 

 

 

Модул 5

 

Модул 6

 

       

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

         

15.10.2021

(Петък)

ФХ и ФА

 

   

18.10.2021

(Понеделник)

СФ

 

         
 

27.10.2021

(Сряда)

ФФТ

 

 

25.10.2021

(Понеделник)

ФХ и ФА

 

         
 

3.11.2021

(Сряда)

СФ

 

2.11.2021

(Вторник)

ТЕХ

 

           

11.11.2021

(Четвъртък)

ТЕХ

 

 

10.11.2021

(Сряда)

ФФТ

 

           

 

 

 

 

 

 

     

Модул 7

 

 

         

Сутрин 8:30 ч.

Следобед 14:00 ч.

             
 

12.10.2021

(Вторник)

ТЕХ

 

   

 

 

     

18.10.2021

(Понеделник)

ФФТ

 

 

               

25.10.2021

(Понеделник)

СФ

 

               
 

4.11.2021

(Четвъртък)

ФХ и ФА