Катедра
Технология на лекарствените средства  с биофармация

История | Колектив | Курсове | Научни направления | Преддипломен стаж|

 

Ръководител катедра:
Професор доктор Красимира Йончева, дфн
Тел.: (+359-2) 9236-525
Електронна поща: kyoncheva@pharmfac.mu-sofia.bg

Кратка историческа справка:

Катедрата е основана през 1942, като част от секция Фармация на Факултета по естествени науки и математика на СУ "Климент Охридски". В началото тя е част от катедра "Фармакогнозия и Галенична фармация", а по-късно през 1947 става самостоятелна катедра. Проф. Д-р Трендафил А. Трендафилов (1907-1976) е бил един от основателите  и пръв ръководител на катедрата. След пенсионирането му през 1972, Професор Д-р  Иван Исаев (1920-1995) става ръководител катедра "Аптечна и Промишлена  технология на лекарствата". Професор Д-р Евгений Минков е бил ръководител на катедрата в периода 1985-2000 г. В периода, 2000- 2021 г, ръководител на катедра "Технология на лекарствените средства и Биофармация е Професор Д-р Николай Ламбов.

 • Галенична фармация (1945-1963);

 • Технология на лекарствените форми - 1963;

 • Промишлена технология на лекарствените форми и Галенични продукти - 1963;

 • Технология на лекарствата - 1980;

 • Технология на лекарствените форми и Биофармация - от 1995

 • Организация и икономика на аптечната система и медицински изделия (1951-1972).

С въвеждането на Промишлена фармация, като учебна дисциплина през 1967 гост преподаватели водят четенията по Техническо и инженерно  чертане, Топлотехника, Процеси и апарати във фармацевтичната промишленост, Парфюмерия и козметика,Организация и икономика на фармацевтичното производство (до 1973).

Гл.ас. Виктория Михайлова, дф 
Гл.ас.  Христина Войчева, дф 
Гл.ас. Диляна Георгиева,дф 
Гл.ас. Марта Славкова, дф 
Гл. ас. Теодора Попова 

Задължителни и свободно избираеми дисциплини преподавани в катедрата:

Задължителни дисциплини:

 • Технология на лекарствата и Биофармация - V-VII семестър
  (лекции - 120 часа, практически упражнения - 330 часа).

 • Биофармация и фармакокинетика (съвместно преподаване с Катедра "Химия") - IX семестър
  (лекции - 30 часа, практически упражнения - 90 часа).

Свободно избираеми дисциплини:

 • Технологичен и Биофармацевтичен контрол на лекарствени продукти;

 • Технология на козметичните продукти;

 • Стабилност, стабилизиране и прогнозиране на стабилността на лекарствените форми;

 • Технологични аспекти на лекарствени форми за приложение в окото;

 • Лекарствени форми за локално приложение в дерматологията;

 • Ректални и вагинални лекарствени форми;

 • Клинична и болнична  фармация.

 • Добра производствена практика при производството на лекарствени продукти.

Провеждане на технологични и биофармацевтични изследвания за разработване на нови лекарствени форми.Това включва научни изследвания в следните направления: 

 • Перорални, трансдермални, ректални, вагинални лекарствени форми и лекарствени форми за приложение в окото (на базата на съществуващи и новоразработени лекарствени продукти и помощни вещества);

 • Фармакодинамика на различни лекарства,техния механизъм на действие, фактори оказващи влияние върху действието им и възможности за постигане на оптимални биофармацевтични ефекти;

 • Разработване на "ин витро" методи,които адекватно да колерират с резултати получени при "ин виво" изследванията;

 • Взаимодействие между лекарствените и/или помощните вещества повлияващо стабилността на лекарствените форми;

 

Горе