Главна страница
ИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПрием


Medical University of Sofia 

Bulgarian Academy of Sciences 

Brookhaven PDB - Hypertext-Index  National Institute of Health, USA

US National Library of Medicine

JCU Pharmacy  Resources James Cook University -Australia

World List of Schools of Pharmacy in Oklahoma, USA

ChemWeb.Com

PharmWeb.Net

Some of our students

Академични програми

Обучението на студентите по фармация се извършва по учебни планове, приети от Факултетен съвет и утвърдени от Академичния съвет в съответствие с единните държавни изисквания (ЕДИ) за придобиване на образователно квалификационна степен „магистър” по специалността фармация. Те съответстват напълно на Европейските директиви за фармацевтично образование. Продължителността на обучението е 5 академични години, IX семестъра и 6 месеца стаж в аптека. По време на следването студентите могат да получат допълнителни специализации по Промишлена или Клинична фармация. Профилирането на студентите става по собствен избор след VI семестър. Учебния план за студентите фармацевти включва 39 учебни дисциплини. Преподаванията по медицинските дисциплини се провеждат в Медицинския факултет на Медицинския Университет

През X семестър от следването си студентите фармацевти провеждат задължителен преддипломен стаж в аптека и полагат колоквиуми по дисциплините включени в държавния изпит. Дипломирането става след полагане на държавен изпит по 5 профилни дисциплини (фармакогнозия, фармакология, фармацевтична химия, технология на лекарствата и социална фармация) или с разработване и защита на дипломна работа. Дипломираните студенти получават образователно-квалификационна степен „магистър” по фармация. 

хорариум

общ профил

лекции

1515

упражнения

2910

общо

4425

Първа академична година

 Първи семестър                                  Втори семестър

Висша математика

Обща и неорганична  химия

Молекулярна биология

Физика и биофизика

История на фармацията

Приложна математика

Обща и неорганична химия

Анатомия на човека

Физика и биофизика

Физиология на човека

Латински език

Латински език

Чужд език

Чужд език

Спорт

Спорт

 Втора академична година

 Трети семестър                                   Четвърти семестър

Физиология на човека

Патофизиология

Патоанатомия

Аналитична химия

Компютърна техника

Органична химия

Аналитична химия

Микробиология с вирусология

Органична химия

Физикохимия с колоидна химия

Микробиология с вирусология

Фармацевтична ботаника

Спорт

Спорт

 Трета академична година

 Пети семестър                                    Шести семестър

Физикохимия с колоидна химия

Фармацевтична химия

Фармацевтична ботаника

Технология на лек.  форми – І ч

Медицински изделия

Клинична химия

Биохимия

Фармакогнозия – І част

Фармацевтична химия

Фармакология

Технология на лек.  форми – І ч

Социална фармация и фарм. законодателство

 Четвърта академична година

Седми семестър                                 Осми семестър

Фармакогнозия – І част

Технология на лек. форми–ІI ч.

Фармакология

Фармацевтичен анализ

Социална фармация и фарм. законодателство

Фармакоикономика

Хигиена и екология

Токсикология

Технология на лек. форми–ІI ч.

Медицинска генетика

Фармацевтичен анализ

Фармакотерапия

 Пета академична година

Девети семестър                                 Десети семестър

Фармакотерапия

Преддипломен стаж – 6 месеца

Биофармация и фармакокинетика

 

Броматология

 

Фармацевтични грижи

 

Фармакогнозия – II ч.

 

С И Д

 

 Допълнително изучавани учебни дисциплини за специализацията по Промишлена фармация

Наименование

Семестър

Лекции/Упражнения

ECTS

1.

GMP стандарти

VII

30/0

2

2.

Фармацевтична биотехнология

VII

30/60

6

3.

Процеси и апарати в химико-фармацевтичната технология

VІІI

30/60

6

4.

Процеси и апарати в производството на лекарствените форми

IX

30/60

6

5.

Икономика на фармацевтичното производство

ІХ

30/0

6

 Допълнително изучавани учебни дисциплини за специализацията по клинична фармация

Учебна дисциплина

Семестър

Лекции/Упражнения

ECTS

1.

Анализ на лекарствени вещества и метаболити в биологични среди

30/75

7

2.

Фармакоепидемиология

30/45

5

3.

Клинична фармакокинетика

VІІ

30/45

5

4.

Болнична фармация

VІІІ

30/45

5

5.

Лекарствена безопасност

ІХ

30/45

5

6.

Проблемни случаи на фармакотерапията

ІХ

30/45

5

 

Възможности за разработване на докторантури във Фармацевтичен факултет

Във Фармацевтичния факултет се предлагат възможности за разработване на докторантури по всички специалности, преподавани във факултета. Те се отнасят към следните научни направления:

 • Технология на лекарствените форми с биофармация;

 • Фармакогнозия и фитохимия;

 • Фармакология

 • Токсикология;

 • Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ;

 • Организация и икономика на фармацията;

 • Неорганична, Органична, Аналитична и Физикохимия.

Съществуват три форми на обучение на докторанти:

 • Редовна за български и чуждестранни докторанти със срок на провеждане 3 години;

 •  Задочна за български и чуждестранни докторанти със срок на провеждане 4 години;

 • Самостоятелна подготовка на дисертационен труд за преподаватели и сътрудници на Фармацевтичния факултет.

Зачисляването в докторантура за български граждани се извършва след разрешение от МОН, провеждане на приемни изпити и заплащане на еднократна такса (за редовна) и двукратна такса (за задочна) докторантура. Редовните докторанти получават държавна стипендия по време на обучението си.

Зачисляването в докторантура за чуждестранни граждани се извършва след разрешение от МОН. Цялостното управление на приемането и провеждането на докторантурата, финансовата обезпеченост и защитата се регулират с държавни нормативни документи (закони, постановления и наредби) и “Правилник за кандидатстване и провеждане на докторантурата в Медицински университет - София”.

Следдипломно обучение във Фармацевтичен факултет

Следдипломното обучение и специализация на практикуващите магистър фармацевти се осъществява съгласно отделна Наредба на Министерство на здравеопазването в 6 специалности и в две форми – държавна поръчка и платено обучение. Ежегодно след провеждане на конкурсен изпит, зачислените фармацевти могат да започнат тригодишна специализация с елементи на дистанционно обучение, както и полагането на шест колоквиума. За придобиване на права на специалист по съответната специалност след завършване на обучението, кандидатите се явяват на държавен изпит през месеците май и декември всяка година.

Специалностите по номенклатурата на наредбата са:

 • Анализ на лекарствата

 •  Клинична фармация

 • Лечебни растения и билково дело

 •  Организация и икономика на дистрибуторската и аптечна практика

 •  Организация и икономика на фармацевтичното производство

 • Технология на лекарствата и биофармация

Обучението е базирано в катедрите и лаборатории на факултета, звена от Медицински факултет на МУ-София, Университетските болници и някои производствени звена. Всяка от специалностите се провежда въз основа на разработена план-програма, като  специализиращите получават учебни помагала за самостоятелна работа с тестове за самоконтрол, практически задачи и др. Задължение на ръководителите на специализиращите (преподавател-тютор) е да проследяват и осъществяват редовни срещи за отделните тематични единици и при подготовката и явяването на държавен изпит. Задължителните тематични курсове са сведени само в рамките на десет работни дни годишно, като те са с определена практическа насоченост и решаване на казуси, обсъждане на случаи и научни публикации. Тази форма позволява обучаемите да не се откъсват от пряката си дейност, като успоредно натрупват необходим обем знания.

Ежегодно се провеждат и отделни тематични курсове за фармацевти и други специалисти от различни сфери на лекарствения сектор – аптеки и болнични аптеки, фирми за търговия на едро и др. към които също има определен интерес.

 

A lecture

 

Последно обновяване:28.07.2016 г. 14:13:17