Главна страница
ИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПрием


Medical University of Sofia 

Bulgarian Academy of Sciences 

Brookhaven PDB - Hypertext-Index  National Institute of Health, USA

US National Library of Medicine

JCU Pharmacy  Resources James Cook University -Australia

World List of Schools of Pharmacy in Oklahoma, USA

ChemWeb.Com

PharmWeb.Net


SpinСградата на Фармацевтичен факултет и паметникът на Апостолът на свободата Васил Левски

Научно-изследователска работа

Във Фармацевтичния факултет се осъществява интензивна научно-изследователска дейност. Разработват се съвременни научни проблеми свързани със създаване и охарактеризиране – химично, фармакологично и токсикологично, на нови синтетични и природни лекарствени вещества, нови лекарствени форми с изменено освобождаване, методи за фармацевтичен анализ и стандартизация на лекарствени продукти, фитопродукти, фармацевтичен мениджмънт, фармакоепидемиология, фармакоикономика, фармацевтични грижи  и др. В последните години се работи усилено по научни проекти финансирани от Националния фонд за научни изследвания и Медицинския Университет-София. Фармацевтичния факултет участва в разработката на международни научни проекти финансирани от различни Европейски фондации и са създадени близки контакти с научни институти в Германия, Англия, Франция, Испания и др.

Студентска научно-изследователска дейност

Фармацевтичния факултет дава възможност на студентите да разработват малки изследователски проекти под прякото ръководство на преподаватели. Резултатите от тях се представят ежегодно на Студентски научни сесии. Във Фармацевтичния факултет активна дейност развива Българското студентско научно фармацевтично общество (БСНФО). Неговата основна цел е да приобщава студентите към научни изследвания, да участва активно в програмите за международен студентски обмен и специализации за студенти фармацевти в чужбина, да участва в международни здравни програми и др. БСНФО е член на Международната и Европейската федерации на студентите по фармация (IPSF и EPSA) и работи в тясно сътрудничество и с FIP и Европейската асоциация на факултетите по фармация. Голям успех и признание за дейността на студентското научно дружество бе утвърждаването на България за домакин на Световния научен симпозиум на IPSF, който се проведе с много голям успех през месец ноември 2000г в курорта Албена на брега на Черно море.

Програмата Сократес Еразмус е европейска образователна програма за сътрудничество в областта на образованието. Програмата стимулира мобилността на студенти, докторанти и преподаватели и цели да помага в създаването на съвременно Общо Европейско Пространство за Висше Образование, да разширява контактите, да повишава езиковите познания, да запознава с европейските култури и традиции.

Участието на Фармацевтичен Факултет, МУ, София  в програмата Сократес Еразмус датира от 2000 година. С времето, то непрекъснато се разширява и утвърждава. В последните години факултетът участва в програмата и като финансов партньор като спонсорира пътните разноски на заминаващите студенти.

Участвалите досега студенти в програмата Сократес Еразмус до учебната 2006/2007 година са вече 56. Фармацевтичен Факултет партнира с 8 фармацевтични факултета в 6 европейски страни – Германия, Италия, Испания, Белгия, Франция, Дания. Съгласно подписани двустранни университетски договори, на българските студенти по фармация се предоставя възможност да работят върху малки изследователски проекти в европейски научни лаборатории в продължение на 4 месеца.

Опитът натрупан през годините показва, че целесъобразността на програмата Сократес Еразмус трябва да се разглежда в личен за студента, академичен и социален аспект. Студентите получават лично удовлетворение, стават по-приспособими, комуникативни, свикват да работят в екип и повишават професионалната си квалификация.