Главна страница Медицински университет-София
ИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПрием

 
Катедри

Технология на лекарствата и Биофармация

Фармакогнозия и фармацевтична ботаника

Фармацевтична химия

Химия

Фармакология и токсикология

Организация и икономика на фармацията

* * *

 

 


Професор д-р Александър Златков, дфн

 

Факултетният съвет се състои от 29 души (22 хабилитирани преподаватели, 5 асистенти и 2 студенти)

 

 

Декан и председател на факултетния съвет: Проф. д-р Александър Златков, дфн

 

Ръководство

  • Декан: Проф. д-р Александър Златков, дфн

  • Заместник декан по учебната работа за студентите, обучаващи се на български  и английски език: Проф. М.Димитров,дф

  • Заместник декан по научно-изследователската дейност и международната интеграция: Проф. Кр.Йончева, дфн

  • Заместник декан по акредитация и атестация:Проф. И.Кръстева, дфн

  • Заместник декан по обществени поръчки и проектно финансиране: Доц П. Недялков, дф

 

 

   
   

 

 

Преподаването е под формата на лекции, семинари и практически упражнения. Лекциите представят теоретичните постановки, докато практическия опит се постига посредством специални индивидуални задачи и проекти. Семинарите разширяват теоретичните познания чрез практически примери, текущи проверки, презентации и др., по време на които се изисква прилагането на придобитите знания за решаване на специфични проблеми. Присъствието на лекции, семинари и практически занятия е задължително по време на целия учебен процес и от всеки студент се изисква да положи колоквиуми, теоретични и практически изпити в зависимост от учебната програма.

Сградата на Фармацевтичен факултет

 

Последна промяна: 15.02.2008