Добре дошли на уебсайта на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-София


ИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПриемПрепраткиЗа студентите

  Фармацевтичен Факултет- София  

Управление на качеството студентска информационна система
Сертификат за качеството на обучение Студентски такси 2021/2022

Important_message_State_examination_BG.pdf


 

Държавни изпити 2021- поправителна сесия- 22.11-17.12

State exams 2021- Resit session- 22.11-17.12

Започва онлайн приемането на документи за кандидатстване за държавните степендии по ПМС-90

Пункт за бързи тестове на преподаватели и студенти

Rapid testing point for our lecturers and students

Заповед № РК36-2845-22.10.2021 на Ректора на МУ-София

Връщане към присъствено обучение в МУ-София, при определени условия

Важно! Допускане до Държавeн изпит на и след 25.10.2021г. (понеделник)

IMPORTANT! ADMISSION TO the STATE EXAM ON AND AFTER 25.10.2021. (MONDAY)

Прекратява се присъственото обучение на студентите в МУ-София- 20.10.2021

Държавни изпити 2021-Редовна сесия

State exams 2021- Regular session

Разпис на учебните занятия- зимен семестър 2021/22 учебна година

Syllabus - Winter (First) Semester - 2021/22 academic year

документи за записване на студенти ОТ 2 ДО 5 КУРС-УЧЕБНА 2021/22 г.

Списък на студентите от 1 курс, по групи

Важно съобщение за студентите от 1 курс

Колоквиуми след заверен преддипломен стаж

ColloqUIA after Certified internship

Заверка на преддипломен стаж

Certification of internship

На вниманието на студентите от 5 курс, завършили семестриално, желаещите да разработват дипломна работа!

Преддипломен стаж (180 дни) в аптека За студентите от 5 курс с положени семестриални изпити

Pre-diploma internship (180 days) in a pharmacy for 5th year students who have passed all exams

Протокол №2 от работата на комисията по ННП Млади учени и постдокторанти

Правила за работа на комисията,относно Национална програма "Млади учени и постдокторанти

Отговорници за дистанционно обучение в платформата Google classroom

При проблеми, моля контактувайте само конкретния отговорник за съответната учебна дисциплина!!!

Responsible persons  for distance learning in the Google classroom platform
In case of problems, please contact only the specific person in charge of the respective course !!!

разпис на учебните занятия за студентите по фармация- зимен семестър 2020/2021 учебна година

syllabus for  students taught pharmacy in English- Winter semester 2020/2021

Ръководство за онлайн обучение за работа в платформата Google Classroom

ТЕМИ ЗА полагане на колоквиум по фармакология след приключен преддипломен стаж - 2020

заповед D-036/20.02.2020 за такси за СДО

Предоставени услуги, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс

Services provided under Article 28 of the Administrative Procedure Code

От учебната 2019-2020 година стартира обучение по международна магистърска програма по „Оценка на здравните технологии

с фармакоикономика“ с участието на преподаватели от 10 университета, от Фармацевтичен факултет и ФОЗ на МУ София.

За повече информация, кандидатстване и срокове за записване моля вижне приложената рекламна брошура

конкурс - национална научна програма "млади учени и постодокторанти"

Какво трябва да знаят еразъм преподавателите в медицински университет-софия?

 

Admission of foreign citizens to Medical University – Sofia

Процедура за признаване на професионалната квалификация в Република България  на студенти завършили фармация на английски език

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд/обучение във фармацевтичен факултет при МУ-София

Regulations TO Ensure safe labour/education conditions in the faculty of pharmacy- medical university of sofia

Правилник за вътрешния трудов ред на фармацевтичен факултет при МУ-София

Декан

Тел. 02 9236 604

Е-mail : dean@pharmfac.mu-sofia.bg

Деканат за студенти обучавани на български език

Тел. 02 9236 504

Е-mail : dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg

Деканат за студенти  обучавани на английски език

Тел. 02 9236 579

E-mal: dekanat2@pharmfac.mu-sofia.bg 

75 години фармацевтично образование- 66 години фармацевтичен факултет на МУ-София

    

spacer


www.bulgaria.com
България

       

     

Телефонен указател

Протоколи от заседанията на Факултетния съвет

Протоколи от заседанията на Общото събрание

Управление на качеството

Следдипломно обучение

Докторантури и докторски програми

Обяви

Предложения

Държавни изпити

Научни форуми

Доклади от научни форуми

Конкурси

Архив 
 

Катедри

Технология на лекарствените средства с Биофармация

Фармакогнозия и Фармацевтична ботаника

Фармацевтична химия

Химия

Фармакология, фармакотерапия и токсикология

Организация и икономика на фармацията

 

spacer dot

spacer

Сградата на Фармацевтичен факултет
 

Фармацевтичният факултет става част от Медицински Университет- София  през 1995. Фармацевтичният факултет чества своята 50 годишнина през 2001 г. Във фармацевтичния факултет са обособени шест катедри, в три от които се преподават фундаментални дисциплини (неорганична, аналитична и органична химия, физикохимия, фармацевтична ботаника и математика). В останалите  катедри е организирано обучение по специалните фармацевтични дисциплини (Технология на лекарствата и Биофармация, Фармакогнозия (Фитохимия), Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ, Фармакология и токсикология, Социална фармация) Медицинските дисциплини се преподават от съответните катедри към Медицински Университет- София.

Местоположение
 

Вижте по-голяма карта
Сградата на Фармацевтичния факултет се намира в идеалния център на София, на 50 m от Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" и на около 150 m от Българския парламент, непосредствено до паметника на Апостола на свободата Васил Левски.

Патриаршеска катедрала Св. Александър Невски

Адрес за кореспонденция:

Фармацевтичен факултет

ул. Дунав №2

София 1000

Сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

бул. Дондуков 4-6

1000, София, България

Important information for English training students V-th year

СТОП ТЕСТОВЕ/STOP TESTS

Доклад на комисията за оценка и поддържане качеството на обучението (СОПКО) към ФФ,МУ-София

Правилник за устройството и дейността на Фармацевтичен факултет при МУ-София- изменение и допълнение

Учебен план

Уреждане на студентското положение- извадка от правилника за организиране и провеждане на учебната година

webmaster@pharmfac.net